Rozwój gospodarki nieuwzględniający konsekwencji dla środowiska naturalnego jest dzisiaj niemożliwy. Decydują o tym nie tylko liczne regulacje i normy środowiskowe, ale – co ważniejsze – silna presja społeczna na biznes, aby brał odpowiedzialność za stan globalnego ekosystemu. Przekonanie, że potrzeby obecnego pokolenia nie powinny być zaspokajane kosztem przyszłych pokoleń jest powszechne i stało się istotą doktryny zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój to trwały element systemu prawa międzynarodowego i już z tego tylko względu kształtuje naszą rzeczywistość i perspektywy rozwojowe. Jednocześnie realizacja wielu postulatów tej doktryny wciąż natrafia na opór – materii i technologii, świadomości i wiedzy, doraźnych korzyści politycznych czy krótkowzrocznie widzianego interesu ekonomicznego.

Polska będzie w grudni 2018 r. miejscem szczególnie ważnym z punktu widzenia globalnych wyzwań zrównoważonego rozwoju. W Katowicach odbędzie się bowiem 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).

Temu wydarzeniu towarzyszyć będzie konferencja EEC Green z udziałem polityków, przedsiębiorców, ekspertów i przedstawicieli organizacji. W debacie reprezentowane będą trzy strony zaangażowane w każdy zrównoważony projekt: konsument, biznes i państwo (czy też regulator). 

Od ich odpowiedzialności, umiejętności współpracy, trafnej oceny sytuacji i perspektyw zależy to, w jakim otoczeniu przyjdzie żyć nam i naszym następcom. Głos wszystkich stron tego dyskursu będzie w szczególny sposób słyszalny w kontekście negocjacji poświęconych globalnym założeniom walki ze zmianami klimatycznymi (COP24). 

Konferencja EEC Green poszerzy obszar ważnej międzynarodowej debaty, której sceną będą Katowice, a jednocześnie sprowadzi wiele kwestii na poziom konkretnych rozwiązań, praktycznych scenariuszy i modeli czy żywych przykładów i doświadczeń.