Zrównoważony rozwój – jedna idea, trzy perspektywy

 • Idea zrównoważonego rozwoju w realizacji. Dokonania i kierunki
 • Rola państwa i prawa we wspieraniu zrównoważonego rozwoju. Regulacje na szczeblu krajowym i unijnym
 • Gospodarka zrównoważona czyli jaka? Biznes wobec środowiska
 • Zielone strategie firm. Odpowiedzialność producenta w praktyce
 • Świadomy konsument. Nowe modele zachowań rynkowych w dobie ekorozwoju
 • Jak tworzyć towary i usługi w oparciu o naturalne zasoby odnawialne
 • Czy/jak wykorzystywać zasoby nieodnawialne? Samoograniczenie i alternatywa 
 • Technologie i innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) – koncepcja i praktyka

 • W pętli procesów. Systemy zagospodarowania odpadów wobec nowych wyzwań
 • Idea obiegu zamkniętego w zarządzaniu zasobami wodnymi, opakowaniami, energią
 • Rola liderów. Pionierzy i pilotaże. Dobre praktyki 
 • Kreatywne podejście do produkcji. Nowe materiały i modele zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych
 • Koszty i zyski. Ekonomiczny wymiar gospodarki cyrkularnej
 • Wiedza, współpraca, interdyscyplinarność, czyli innowacje w recyklingu. Zrównoważone projektowanie

Efektywna energia

 • Zmiany we współczesnej energetyce. Ich źródła, kierunki, skala
 • Efektywne modele na rynku energii. Nowe rozwiązania organizacyjne
 • Innowacje technologiczne w energetyce wytwórczej, w dystrybucji i przesyle
 • Potencjał efektywności energetycznej. Narzędzia gospodarowania zużyciem energii
 • Tradycyjne czy alternatywne paliwa? Racjonalne wykorzystanie zasobów
 • Rozwój odnawialnych źródeł energii jako megatrend. Generacja rozproszona

Kryzys wodny. W poszukiwaniu rozwiązań

 • Sytuacja hydrologiczna świata, Europy i Polski. Czy nadchodzi wielka susza?
 • Zmiany klimatu, działalność człowieka i inne czynniki kształtujące stan zasobów wodnych
 • Sztuczna i naturalna retencja – obszar koniecznych działań i... kontrowersji
 • Rola regulacji w proekologicznym zarządzaniu zasobami wodnymi. Dyrektywy UE w sprawie wody pitnej i nawadniania w rolnictwie
 • Priorytety i plany polskiego rządu: zasoby lokalne, nowa infrastruktura, projekt ”Bałtyk Wolny od Plastiku”
 • Ekohydrologia – jak wykorzystać potencjał naturalnych procesów dla zrównoważonego rozwoju
 • Oszczędzanie, świadomość społeczna, edukacja. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury

Smart city i ekorozwój

 • Metropolia a środowisko. Trendy w strategiach – zrównoważone zarządzanie miastem
 • Powietrze, hałas, zieleń, przestrzeń, odpady, energia – wrażliwe obszary miejskiej polityki
 • Polityka transportowa, mobilność, inwestycje. Bariery e-transportu
 • Państwo, samorząd, biznes – współpraca na rzecz elektromobilności
 • Zarządzanie przestrzenią miejską. Zrównoważone projektowanie i nowe kryteria oceny inwestycji

Innowacje dla klimatu

 • Strategie firm wobec wymagań regulacyjnych. Czas zielonych inwestycji
 • Przykłady nowatorskich rozwiązań – ich realny i potencjalny wpływ na środowisko
 • Stopień wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska, nisko- i zeroemisyjnych
 • Współpraca nauki, biznesu i administracji na rzecz innowacji dla klimatu. Jak efektywnie wspierać kreatywność?

Smog – wspólny problem 

 • Jakość powietrza w Polsce na tle Unii Europejskiej. Skala problemu, świadomość skutków
 • Jak poradzono sobie ze smogiem w Europie zachodniej. Wykorzystanie doświadczeń z frontu kompleksowej walki ze smogiem
 • Przemysł i energetyka, administracja lokalna i centralna, mieszkańcy i NGO-sy – potrzebna współpraca na rzecz czystszego powietrza
 • Regulacje i normy wspierające walkę ze smogiem. Polski program “Stop smog”

Finansowanie zrównoważonego rozwoju

 • Krajowe mechanizmy finansowego wspierania działań na rzecz poprawy stanu środowiska. Polskie doświadczenia na poziomie centralnym i regionalnym
 • Zielone obligacje i inne narzędzia wspierania inwestycji prośrodowiskowych na rynku finansowym
 • Programy i wydatki Unii Europejskiej na rzecz realizacji celów klimatycznych
 • Wiedza, technologia, środki finansowe w globalnej walce ze zmianami klimatu. Zielony Fundusz Klimatyczny ONZ